dilluns, 19 de gener de 2015

Reforç escolar: un curs i un llibre

Aquest passat 10 de gener ha acabat el primer curs d’especialització de Reforç Escolar que l’Escola d'educadores i educadors l’Empordà ha impartit en modalitat on-line.

Hi han participat una quinzena d’alumnes d’arreu de Catalunya.

“Aquest curs s’adreça a monitors i monitores de lleure edu­ca­tiu i altres com ara monitors i monitores de biblioteques escolars, que es vulguin especialitzar en el Reforç Escolar i a totes aquelles per­sones que vulguin des d’a­quest àmbit ajudar els infants en el seu crei­xement, així com també als pares i mares, on segur que amb aquest curs hi poden trobar una petita ajuda en aquesta apassionant tasca d’ajudar a créixer els seus fills i filles. 


Les classes particulars o de repàs, en alguns indrets en deien que­dar-se a con­ferència, són l’antecedent del que avui es coneix com reforç es­colar o es­tu­di assistit. 

Aquesta és l’activitat extraescolar per excel·lència, i ve motivada per la ne­ces­sitat de que nens i nenes, adolescents i joves, tinguin un su­port als seus es­tudis. 

Tot i això, ja fa temps que aquesta activitat no es limita a reforçar allò que l’alum­ne ha fet a classe, sinó que va més enllà en el sentit que es converteix en un projecte d’aprenentatge personalitzat on s’hi veuen im­plicades di­ver­ses accions, des de la motivació passant per l’educació emo­cional i endinsant-nos a les tècniques d’estudi, per posar uns exem­ples. 

En aquest sentit l’actitud que tinguem com monitors i monitores espe­cialitzats en reforç escolar és clau per aconseguir ajudar l’alumne en el seu creixement no ja com alumnes estrictament parlant, sinó com a per­sones. És tracta doncs d’acompanyar-los en el seu creixement com a per­sones, partint de la situació del reforç escolar”


Aquest fragment de la presentació del curs coincideix amb la de la presentació del llibre homònim “Reforç escolar. Guia dels monitors i de les monitores de lleure educatiu especialitzats en reforç escolar” quins autors són Rubèn Fornós Casares i Lídia Puigvert Vilert i que s'ha publicat aquest passat mes de desembre.

Aquesta guia, que es proporciona a l'alumnat, té com objectiu proporcionar les orientacions bàsiques per poder fer la tasca de monitor i monitora especialitzats en reforç escolar, però sobretot la reflexió de que es pot ajudar de debò a créixer com persona i com estudiant els alumnes als quals se’ls hi ha confiat la tasca del seu reforç escolar.

Rubèn Fornós és educador social i cap del departament de Psicopedagogia en el lleure, marc teòric, de l’Escola d’educadores i educadors l’Empordà.

Lídia Puigvert és educadora social i cap del Centre Avant, departament de reeducacions escolars de l’Escola d’educadores i educadors l’Empordà.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada