dilluns, 21 de gener de 2013

Les entitats (sense afany de lucre) poden, en determinades circumstàncies, estar exemptes de IVA

Davant la polèmica de l'IVA aplicable als menjadors escolars i activitats extraescolars hem de tenir clar però que les entitats (sense afany de lucre) poden, en determinades circumstàncies, estar exemptes de IVA.

Segons l'assessorament de xarxanet.org i de la Fundació Pere Tarrés anem a veure en quins casos pot passar això:


1-Exempcions que operen pel simple exercici (en determinades condicions) de l'activitat exempta.

Hi ha alguns serveis que, per la seva naturalesa, estan exempts de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Els més habituals d'aquests són:

- Els serveis mèdics i sanitaris (art.20.1.2n. Llei IVA). Prestació de serveis d'hospitalització o assistència sanitària i altres relacionats directament amb aquests realitzada per entitats de Dret Públic o per entitats privades en règim de preus autoritzats o comunicats.

- Els serveis relacionats amb l'ensenyament (art. 20.1.9é Llei IVA). Comprenen l'educació de la infància i la joventut, la guarda i custòdia d'infants, l'ensenyament universitari i de postgraduats, l'ensenyament d'idiomes i la formació i reciclatge professional, realitzats per entitats de dret públic i entitats privades autorizades per a l'exercici de les esmentades activitats, és a dir, per aquells centres educatius que tinguin reconeguda o autoritzada la seva activitat per l'Estat, les CCAA o altres Ens Públics competents en la matèria.

Serà necessari, per gaudir d'aquesta exempció, que les activitats del centre siguin única o principalment ensenyaments inclosos en algun pla d'estudis que hagi estat objecte del mencionat reconeixement o autorització per part d'algun dels organismes anteriorment esmentats. D'altra banda, un centre educatiu només tindrà aquesta consideració quan es tracti d'una unitat econòmica composada per un conjunt de mitjans materials i humans ordenats amb caràcter permanent, amb la finalitat de prestar de manera continuada serveis d'ensenyament.

Per tant, si una entitat no és titular d'un centre educatiu segons els criteris exposats o no imparteix la formació a través d'un d'aquests, no podria aplicar l'exempció d'IVA corresponent a aquest article.

2. El reconeixement del caràcter social de l'entitat

Les exempcions exemptes un cop l'entitat tingui reconegut el seu Caràcter Social, són bàsicament tres:
  • Serveis d'assistència social prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.8è Llei IVA). En aquest article es relacionen una sèrie de serveis d'assistència social, com ara la protecció a la infància i la joventut (a l'article es citen les activitats concretes que tindrien aquesta consideració), l'assistència a la tercera edat, l'educació especial i assistència a persones amb minusvàlues, l'assistència a minories ètniques, a refugiats i asilats, a transeünts, a persones amb càrregues familiars no compartides, l'acció social comunitària i familiar, l'assistència a ex-reclusos, la reinserció social i prevenció de la delinqüència, l'assistència a alcohòlics i toxicòmans i la cooperació al desenvolupament.
  • Serveis relacionats amb l'esport prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.13è Llei IVA). Estaran exempts els serveis prestats a persones físiques que practiquen l'esport o l'educació física, independentment de quí sigui el destinatari de la factura (persona física o jurídica), sempre que els serveis estiguin directament relacionats amb aquestes pràctiques. L'exempció no inclou els espectacles esportius.
  • Serveis culturals prestats per entitats de caràcter social (art. 20.1.14è Llei IVA). Dins d'aquesta exempció s'inclouen tots aquells serveis culturals relacionats amb les activitats de biblioteca i arxius, visites a museus, galeries d'art, pinacoteques, jardins botànics, parcs zoològics i parcs naturals, representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals i cinematogràfiques, i finalment a les exposicions i similars.
Recordem que aquestes exempcions no són automàtiques com les del primer apartat, l'entitat sempre haurà de sol·licitar el reconeixement de la seva condició d'entitat de caràcter social, d'acord amb els seus objectius socials, i un cop reconeguda aquesta, podrà començar a aplicar les exempcions.

El redactat de la llei és el següent:

Artículo 20. Exenciones en operaciones interiores.

Uno. Estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones:

8.º Las prestaciones de servicios de asistencia social que se indican a continuación efectuadas por entidades de Derecho público o entidades o establecimientos privados de carácter social:

a) Protección de la infancia y de la juventud. Se considerarán actividades de protección de la infancia y de la juventud las de rehabilitación y formación de niños y jóvenes, la de asistencia a lactantes, la custodia y atención a niños menores de seis años de edad, la realización de cursos, excursiones, campamentos o viajes infantiles y juveniles y otras análogas prestadas en favor de personas menores de veinticinco años de edad.

...
La exención comprende la prestación de los servicios de alimentación, alojamiento o transporte accesorios de los anteriores prestados por dichos establecimientos o entidades, con medios propios o ajenos.

9.º La educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, la enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada