dilluns, 3 de setembre de 2012

Novetats fiscals que s'han d'aplicar a partir de l'1 de setembre de 2012 (Principals canvis fiscals que afecten les entitats no lucratives)


El Govern central va aprovar el passat mes de juliol el Decret Llei 20/2012, de Mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Aquestes mesures inclouen, entre d'altres, variacions de caire fiscal queentren en vigor el proper dia 1 de setembreEn aquest recurs s'analitzen els principals canvis fiscals que afecten les entitats no lucratives.


1. Modificacions relatives a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) pateix dues modificacions molt importants:
 1. Variació en els tipus general i reduït, i en els respectius recàrrecs d'equivalència (R.E.) d'aquests dos mateixos tipus.
 2. Alguns dels béns i/o serveis als quals era d'aplicació el règim reduït i/o el superreduït ara se'ls haurà d'aplicar el tipus general.
Així doncs, els nous tipus queden de la següent manera:
Respecte les modificacions de tipus d'IVA a aplicar (que passen de tipus reduït o superreduït a tipus general), les més rellevants per a les entitats no lucratives tant pel que fa a la seva facturació com pel que fa a les despeses més habituals, són:

Els béns i serveis que figuren a la taula són els que pateixen els canvis més significatius, però es pot consultar la llista completa a la web de l'Agència Tributària.
Pel que fa al criteri d'aplicació temporal dels nous tipus, l'Agència Tributària ha publicat un document on es plantegen les diverses situacions possibles, que es resumeixen en els punts següents: 
 • Data d'emissió de la factura en data posterior a la realització de l'operació de venda: s'aplicarà el tipus impositiu vigent a la data de la realització de l'operació, fent constar a la factura ambdues dates.
   
 • Pagaments avançats anteriors a l'1 de setembre de 2012: s'aplica el tipus vigent en el moment de l'abonament del pagament anticipat, fins i tot en el cas en què l'operació a què correspongui es realitzi a partir de l'1 de setembre.
   
 • Operacions de tracte successiu (lloguers, subministrament de llum, telèfon, etc.): s'aplica el tipus vigent en el moment en què sigui exigible la contraprestació, és a dir, en la data d'emissió de la factura.
   
 • Descomptes posteriors a la realització de l'operació i correcció d'errors: pels descomptes posteriors a la realització de l'operació caldrà emetre una factura rectificativa, a la qual s'aplicarà el tipus impositiu vigent en el moment d'emetre la factura original, és a dir, la correcció s'efectuarà amb el tipus original.
  Si el descompte és causat pel volum de vendes (ràpel) d'un determinat període que comprengui operacions amb el tipus anterior i el nou, caldrà fer el càlcul considerant la part de l'any a la qual corresponguin les operacions que donin dret al descompte, aplicant a cada període el tipus que estigués vigent en aquell moment.
   
 • Operacions amb Ens Públics: el tipus a aplicar serà el que estigui vigent en el moment de la realització de les operacions contractades, independentment del tipus que estigués vigent en el moment de formular la corresponent proposta econòmica pel contracte públic. 


2. Modificacions relatives a les retencions de l'IRPF

Els canvis relatius a l'IRPF que afecten les entitats no lucratives són els relacionats amb la variació dels tipus de retenció a aplicar en determinats rendiments del treball i d'activitats professionals.
En concret, varia el percentatge de retenció dels pagaments de rendiments del treball derivats de la impartició de cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació, que passarà de l'actual 15% al 21% (fins al 31 de desembre de 2013).
De la mateixa manera, varia el percentatge de retenció dels pagaments derendiments derivats de l'activitat professional que realitzi l'entitat, que tambépassarà del 15% actual al 21% (fins al 31 de desembre de 2013). Per a aquells professionals als quals se'ls apliqui el tipus reduït de retenció, el percentatge passa del 7% actual fins al 9%.
Els nous percentatges seran d'aplicació des de l'1 de setembre de 2012 fins el 31 de desembre de 2013, i a partir de l'1 de gener de 2014, tornaran a canviarper passar a un percentatge del 19%, segons es mostra a la taula següent:


3. Modificacions relatives a l'Impost de Societats (IS)

Pel que fa a l'Impost de Societats, els canvis no són gaire significatius per la majoria de les entitats no lucratives.
Les modificacions afecten principalment les grans empreses, amb volums de facturació superiors als 20 milions d'euros, a les quals es limita la compensació de possibles bases imposables negatives, exclusivament durant els exercicis 2012 i 2013.
També s'han produït canvis amb aquesta mateixa temporalitat en la deduïbilitat del fons de comerç generat en adquisicions de negocis i en el càlcul i l'import mínim dels pagaments fraccionats que han de fer les grans empreses. 
Amb caràcter indefinit, s'introdueix un canvi que sí que podria ser que afectés alguna entitat no lucrativa, i que és la modificació en els límits de deduïbilitat de les despeses financeres, fent-la extensiva a totes les entitats que formen part d'un grup. Aquest límit ara serà d'un 30% del benefici operatiu, però sempre i quan es sobrepassi la xifra d'1 milió d'euros en despeses financeres, ja que fins a aquesta quantitat, el Decret Llei considera que seran plenament deduïbles. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada